O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Acta Soc. Metheor. Polon./Artykuły

Z Wiki.Meteoritica.pl

1

Spis treści

Acta Societatis Metheoriticae Polonorum (Acta Soc. Metheor. Polon., ASMP) (Roczniki Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, Roczniki PTMet) – pismo wydawane od 2009 roku z inicjatywy Janusza W. Kosińskiego przez Polskie Towarzystwo Meteorytowe; ISSN 2080-5497.

Dotychczas ukazało się 9 tomów. Redakcja: Łukasz Karwowski, Jadwiga Biała i Marek Woźniak.


Wybrane artykuły (i streszczenia referatów) z Acta Societatis Metheoriticae Polonorum.

Acta Societatis Metheoriticae Polonorum

B

 • Bartosz Zofia, Muszyński Andrzej, (2013), Mineralogia wybranych próbek z otoczenia meteorytów w rezerwacie „Meteoryt Morasko” (Mineralogy of samples from the vicinity of finds of meteorite Morasko), Acta Soc. Metheor. Polon., 4, 2013, s. 131 (streszczenie referatu, Łowicz 2012). Plik ASMP.
 • Brachaniec Tomasz, (2013), Impakty Ries-Steinheim. Wzorzec rozrzutu mołdawitów (Ries-Steinheim impacts. Model of moldavites strewnfield), Acta Soc. Metheor. Polon., 4, 2013, s. 9-21. Plik ASMP.
 • Brachaniec Tomasz, (2013), Początki badań impaktów (Beginnings of impacts research), Acta Soc. Metheor. Polon., 4, 2013, s. 22-27. Plik ASMP.
 • Brachaniec Tomasz, Broszkiewicz Adam, (2013), Problematyczność identyfikacji impaktu na podstawie geologicznych mikrośladów (Problematic identify of impacts based on geological micro traces), Acta Soc. Metheor. Polon., 4, 2013, s. 28-36. Plik ASMP.
 • Brachaniec Tomasz, Karwowski Łukasz, Szopa Krzysztof, (2013), Pierwsze znalezisko polskich mołdawitów (The first discovery of Polish moldavites), Acta Soc. Metheor. Polon., 4, 2013, s. 37-38. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  ; plik ASMP (Abs).
 • Brachaniec Tomasz, Szczyrba Mirosław, (2014), Pęcherzyki w szkliwie mołdawitów (Bubbles in moldavite glass), Acta Soc. Metheor. Polon., 5, 2014, s. 17-20. Plik ASMP.
 • Brachaniec Tomasz, Szopa Krzysztof, Krzykawski Tomasz, Broszkiewicz Adam, Szczyrba Mirosław, (2014), Topliwość tektytów (Tektites melting), Acta Soc. Metheor. Polon., 5, 2014, s. 21-24. Plik ASMP.
 • Brachaniec Tomasz, Szopa Krzysztof, Szczyrba Mirosław, (2014), Osady molasowe źródłem mołdawitów (Molasse deposits as a source of moldavites), , Acta Soc. Metheor. Polon., 5, 2014, s. 25-29. Plik ASMP.
 • Brachaniec Tomasz, Tymiński Zbigniew, Broszkiewicz Adam, (2014), Powstawanie kraterów impaktowych i ich rodzaje (Formation of impact craters and their types), Acta Soc. Metheor. Polon., 5, 2014, s. 30-46. Plik ASMP.
 • Brachaniec Tomasz, Szopa Krzysztof, Krzykawski Tomasz, Broszkiewicz Adam, (2014), Migracja żelaza w indochinicie podczas jego wygrzewania w 1100°C: badania EMPA i XRD (Iron migration in indochinite during heating in 1100°C: EMPA and XRD investigation), Acta Soc. Metheor. Polon., 5, 2014, s. 47-51. Plik ASMP.
 • Brachaniec Tomasz, Szopa Krzysztof, Karwowski Łukasz, Krzykawski Tomasz, Salamon Mariusz, Brom Krzysztof, (2015), Sferule z granicy Kreda-Paleogen (Lechówka, Polska) – wstępne dane (Spherules from the Cretaceous–Paleogene boundary (Lechówka, Polska) – preliminary data), Acta Soc. Metheor. Polon., 6, 2015, s. 17-22. Plik ASMP.
 • Brachaniec Tomasz, Brom Krzysztof, (2015), Kopalne ordowickie chondryty – przegląd danych (Fossil ordovician chondrites – a review), Acta Soc. Metheor. Polon., 6, 2015, s. 23-25. Plik ASMP.
 • Brachaniec Tomasz, Brom Krzysztof, (2015), Identyfikacja kraterów uderzeniowych ze względu na rodzaj środowiska (Identification of impact craters due to the environment), Acta Soc. Metheor. Polon., 6, 2015, s. 26-33. Plik ASMP.
 • Brachaniec Tomasz, Brom Krzysztof, (2015), Późno dewońskie impakty (Late Devonian impacts), Acta Soc. Metheor. Polon., 6, 2015, s. 34-37. Plik ASMP.
 • Brachaniec Tomasz, Szopa Krzysztof, Karwowski Łukasz, (2016), Czy w Polsce są autochtoniczne tektyty? (Are autochthonous tektites in Poland?), Acta Soc. Metheor. Polon., 7, 2016, s. 17-20. Plik ASMP.
 • Brachaniec Tomasz, Szopa Krzysztof, Karwowski Łukasz, (2017), Polskie mołdawity – podsumowanie dotychczasowej wiedzy (Polish moldavites – a summary of existing knowledge), Acta Soc. Metheor. Polon., 8, 2017, s. 18-22. Plik ASMP.
 • Bronikowska Małgorzata, (2018), Kierunek przylotu oraz parametry fizyczne meteoroidu Morasko wraz z ich implikacjami dla elipsy rozrzutu – wnioski z badań numerycznych (The direction of impact and dynamic parameters of the Morasko meteoroid together with their implications for the strewn ellipse – insight from numerical modeling), Acta Soc. Metheor. Polon., 9, 2018, s. 17-29. Plik ASMP.
 • Bronikowska Małgorzata, (2018), Jak powstały Kratery Morasko? Rewizja istniejących poglądów dotyczących genezy zagłębień w rezerwacie pod Poznaniem (How the Morasko craters were formed? The revision of existing opinions regarding the formation of depressions in the reserved area near Poznan), Acta Soc. Metheor. Polon., 9, 2018, s. 30-41. Plik ASMP.

C

 • Choiński Adam, Ptak Mariusz, (2017), Batymetria jezior meteorytowych w rezerwacie „Meteoryt Morasko” (Bathymetry of crater lakes in the “Meteoryt Morasko” reserve), Acta Soc. Metheor. Polon., 8, 2017, s. 23-29. Plik ASMP.
 • Czajka Wiesław, (2011), Weryfikowanie XIX-wiecznych katalogów spadków z terytorium Polski (Verification of the Catalogues of Meteorites and Fireballs from XIX Century in the Territory of Poland), Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 16-24. Plik PDF; plik ASMP.

D

 • Dobrucki Andrzej, (2011), Ernst Chladni i początki nowoczesnej akustyki, Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 177-178 (streszczenie referatu, Wrocław 2008). Plik PDF; plik ASMP.
 • Duda Przemysław, Rzepecka Patrycja, Jakubowska Martyna, Woźniak Marek, Karwowski Łukasz, Gałązka-Friedman Jolanta, (2017), Badania mössbauerowskie siarczków żelaza w chondrytach zwyczajnych typu LL (Mössbauer studies of iron sulphides present in ordinary chondrites type LL), Acta Soc. Metheor. Polon., 8, 2017, s. 30-39.[1] Plik ASMP.
 • Duda Przemysław, Olrzyńska Milena, Szewczak Patrycja, Zielińska Urszula, Bogusz Patrycja, Woźniak Marek, (2018), Wstępne wyniki pomiarów mössbauerowskich meteorytu Pułtusk przeprowadzone w warunkach standardowych oraz z dużą rozdzielczością (Preliminary results of Mössbauer room temperature measurements of Pultusk meteorite performed in standard and high resolution), Acta Soc. Metheor. Polon., 9, 2018, s. 42-47. Plik ASMP.
 • Duda Przemysław, Kazulo Paweł, Setniewski Adrian, Bogusz Patrycja, Woźniak Marek, (2018), Wstępne wyniki pomiarów mössbauerowskich próbki meteorytu Pułtusk otrzymanych w temperaturze pokojowej (300 K) oraz temperaturze ciekłego azotu (80 K) (Preliminary results of Mössbauer measurements of Pułtusk meteorite performed at room temperature (300 K) and at temperature of liquid nitrogen (80 K)), Acta Soc. Metheor. Polon., 9, 2018, s. 48-53. Plik ASMP.
 • Dworzyńska Magdalena, Muszyński Andrzej, (2012), Co mówią wyniki badań mikrometeorytów z rezerwatu „Meteoryt Morasko, Acta Soc. Metheor. Polon., 3, 2012, s. 155-156 (streszczenie referatu). Plik ASMP.
 • Dziurdzi Agnieszka, (2011), Mineralogiczne badania osadów wokół meteorytów na terenie rezerwatu „Meteoryt Morasko”, Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 179 (streszczenie referatu, Wrocław 2008). Plik PDF; plik ASMP.

F

 • Ferdzyn Justyna, Gołdyn Paweł, Kędzierski Łukasz, Radaszkiewicz Anna, Sroczyńska Aleksandra, Jędrzejczak-Gruszczyńska Anna, Makówka Marcin, Karczemska Anna, (2017), Badania meteorytu Odessa przy użyciu nowoczesnych technik inżynierii materiałowej (Meteorite Odessa investigations with use of modern techniques of materials engineering), Acta Soc. Metheor. Polon., 8, 2017, s. 40-51.[2][3] Plik ASMP.

G

 • Gałązka-Friedman Jolanta, Szlachta Karol, Woźniak Marek, (2013), Wstępne wyniki pomiarów moessbauerowskich meteorytu Shisr 176 (Moessbauer studies of Shisr 176 meteorite – preliminary results), Acta Soc. Metheor. Polon., 4, 2013, s. 39-45.[4] Plik ASMP.
 • Grajewski Adam, (2017), Meteoryty i kolekcjonerstwo w świetle prawa (Meteorites and collecting under the law), Acta Soc. Metheor. Polon., 8, 2017, s. 52-62. Plik ASMP.
 • Grodzicki Andrzej, (2011), Uniwersytet Wrocławski w czasach Ernsta Friedricha Chladniego, Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 180-181 (streszczenie referatu, Wrocław 2008). Plik PDF; plik ASMP.
 • Grzegolec Urszula, Muszyński Andrzej, (2013), Minerały akcesoryczne w meteorycie Morasko (Acessory minerals of meteorite Morasko), Acta Soc. Metheor. Polon., 4, 2013, s. 132-133 (streszczenie referatu, Łowicz 2012). Plik ASMP.
 • Gurdziel Agnieszka, Karwowski Łukasz, (2009), Procesy wietrzenia w meteorycie Pułtusk (wstępne wyniki badań) (Weathering processes of in Pułtusk meteorite (preliminary results)), Acta Soc. Metheor. Polon., 1, 2009, s. 23-27. Plik PDF; plik ASMP.
 • Gurdziel Agnieszka, Karwowski Łukasz, (2009), Wietrzenie meteorytów na przykładzie Moraska i Pułtuska, Acta Soc. Metheor. Polon., 1, 2009, s. 28-34. Plik ASMP.
 • Gurdziel Agnieszka, Karwowski Łukasz, (2011), Porównanie wietrzenia meteorytów Pułtusk i Morasko, Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 182-183 (streszczenie referatu, Wrocław 2008). Plik PDF; plik ASMP.
 • Gurdziel Agnieszka, Karwowski Łukasz, (2011), Wtórne zmiany w obrębie fosforków i węglików w meteorycie Morasko (The Secondary Changes of Phosphides and Carbides in Morasko Meteorite), Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 25-33. Plik PDF; plik ASMP.
 • Gurdziel Agnieszka, (2015), Wietrzenie w meteorycie Nantan (porównanie wybranych wtórnych faz mineralnych z meteorytów Nantan i Morasko) (Weathering in the Nantan meteorite (comparison of selected secondary mineral phases of the Nantan and Morasko meteorites)), Acta Soc. Metheor. Polon., 6, 2015, s. 42-52.[5] Plik ASMP.
 • Gurdziel Agnieszka, Karwowski Łukasz, (2016), Reevesyt i jarosyt – nowe wtórne fazy w meteorycie Morasko (Reevesite and jarosite – the new secondary phases in Morasko meteorite), Acta Soc. Metheor. Polon., 7, 2016, s. 27-35. Plik ASMP.

J

 • Jakubowska Martyna, Rzepecka Patrycja, Duda Przemysław, Woźniak Marek, Gałązka-Friedman Jolanta, (2017), Badania mössbauerowskie chondrytów zwyczajnych typu H potwierdzają stopień ich zwietrzenia określony za pomocą skali W (Mössbauer measurements of ordinary chondrites type H confirm their level of weathering determined by scale W), Acta Soc. Metheor. Polon., 8, 2017, s. 63-72.[6][7] Plik ASMP.
 • Jastrzębska Agnieszka, (2009), Zmiany szokowe w meteorytach żelaznych na przykładzie meteorytów Morasko i Jankowo Dolne (Shock effects in iron meteorites – Morasko and Jankowo Dolne meteorites), Acta Soc. Metheor. Polon., 1, 2009, s. 38-43. Plik PDF; plik ASMP.

K

 • Kosina Romuald, (2015), Impaktyty struktury Popigaj, Syberia (Impactites from the Popigai structure, Siberia), Acta Soc. Metheor. Polon., 6, 2015, s. 74-89.[8] Plik ASMP.
 • Kosina Romuald, (2017), Impaktyty astroblemy Ilińce, Ukraina (Impactites from the Ilyinets structure in Ukraine), Acta Soc. Metheor. Polon., 8, 2017, s. 73-83.[9] Plik ASMP.
 • Kosina Romuald, (2017), Uwagi o zmienności suewitów (Remarks on the variability of suevites), Acta Soc. Metheor. Polon., 8, 2017, s. 84-99. Plik ASMP.
 • Krzesińska Agata M., (2018), Klast stopu impaktowego w brekcji pułtuskiej (Impact melt clast in the Pułtusk breccia), Acta Soc. Metheor. Polon., 9, 2018, s. 74-91. Plik ASMP.

M

 • Maliszewski Adam, Gałązka-Friedman Jolanta, Bakun-Czubarow Nonna, (2009), Badania Mössbauerowskie meteorytu Zakłodzie, Acta Soc. Metheor. Polon., 1, 2009, s. 110-121. Plik ASMP.

O

 • Owocki Krzysztof, (2011), Ameboidalne oliwinowe agregaty w chondrytach zwyczajnych (Amoeboid Olivine Aggregates in ordinary chondrites), Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 112-116. Plik ASMP.

P

 • Paszkowski Mariusz, Czajka Wiesław, (2009), Struktura Pełczy – jeszcze jeden impakt z granicy K/T (The Povtcha structure – one more K-T boundary impact crater), Acta Soc. Metheor. Polon., 1, 2009, s. 122-123.[10] Plik PDF; plik ASMP.
 • Pilska-Piotrowska Magdalena, (2011), Kolekcjonerstwo meteorytów w Polsce, Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 193 (streszczenie referatu, Wrocław 2008). Plik ASMP.
 • Popławski Mikołaj, Jóźwiak Karol, Kachlicki Tomasz, (2011), Badania metalograficzne i mikroanalityczne meteorytu Morasko (Metallography and Microanalysis Study of the Morasko Meteorite), Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 117-124. Plik PDF; plik ASMP.

R

 • Runka Tomasz, Karwowski Łukasz, Muszyński Andrzej, (2012), Charakterystyka ałtaitu z meteorytu Morasko metodą spektroskopii Ramana, Acta Soc. Metheor. Polon., 3, 2012, s. 159-160 (streszczenie referatu). Plik ASMP.

S

 • Siepak Marcin, Muszyński Andrzej, Novotny Karel, Vaculoviè Tomáš, (2011), Roztwory wypływające z wietrzejącego meteorytu Morasko, Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 198 (streszczenie referatu, Wrocław 2008). Plik PDF; plik ASMP.
 • Socha Krzysztof, (2011), Złudne nadzieje (False hope), Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 125-126.[11] Plik PDF; plik ASMP.
 • Socha Krzysztof, Bednarz Bartłomiej, Wąsik Radosław, (2014), Przynależność gatunkowa drzewa z rezerwatu przyrody „Meteoryt Morasko”, w korzeniu którego utkwił fragment meteorytu (Species of tree from the „Morasko Meteorite” nature reserve, in which root stuck a fragment of meteorite), Acta Soc. Metheor. Polon., 5, 2014, s. 97-103. Plik ASMP.
 • Socha Krzysztof, Suliga Ireneusz, Krawczyk Henryk, (2014), Meteoryty – najstarszy materiał do wytwarzania narzędzi żelaznych? (Meteorites – the oldest material for fabricating iron artifacts?), Acta Soc. Metheor. Polon., 5, 2014, s. 104-114. Plik ASMP.
 • Stankowski Wojciech, (2009), Nowe dane luminescencyjne wieku impaktów w Morasku oraz Kaali (The new luminescence data of the Morasko and Kaali impacts), Acta Soc. Metheor. Polon., 1, 2009, s. 123-128.[12] Plik PDF; plik ASMP.
 • Stankowski Wojciech T.J., (2011), Nowe dane o czasie upadku meteorytu Morasko, Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 199 (streszczenie referatu, Wrocław 2008). Plik PDF; plik ASMP.
 • Stankowski Wojciech T.J., (2012), Upadek meteorytu Przełazy w świetle danych geomorfologicznych i geologicznych (The Fall of the Przełazy (Seeläsgen) Meteorite in the Light of Geomorphological and Gepological Data), Acta Soc. Metheor. Polon., 3, 2012, s. 104-111. Plik ASMP.
 • Stępisiewicz Marek, (2012), Meteoryty w zbiorach Muzeum Geologicznego im. Stanisława Józefa Thugutta, Wydział Geologii UW – aktualne dane katalogowe (Meteorites in the Stanisław Józef Thugutt Geological Museum collections, Faculty of Geology, University of Warsaw – recent catalogue data), Acta Soc. Metheor. Polon., 3, 2012, s. 112-125. Plik ASMP.
 • Strzeja Jerzy, (2009), Lodowe meteoryty, kosmiczne galarety i kamienie jak pył? (Ice meteorites, cosmic jelly and rocks as a dust?), Acta Soc. Metheor. Polon., 1, 2009, s. 129-136. Plik PDF; plik ASMP (Abs).
 • Szlachta Karol, Gałązka-Friedman Jolanta, Woźniak Marek, (2014), Porównawcze badania mössbauerowskie meteorytów: Sołtmany (L6), Chelyabinsk (LL5) i Grzempy (H5) (Mössbauer comparative studies of the Sołtmany (L6), Chelyabinsk (LL5) and Grzempach (H5) meteorites), Acta Soc. Metheor. Polon., 5, 2014, s. 115-120. Plik ASMP.
 • Szopa Krzysztof, Karwowski Łukasz, Krzykawski Tomasz, Brachaniec Tomasz, (2017), Fragmenty kopalnego meteorytu z Lechówki: charakterystyka mineralogiczna i geochemiczna (Fragments of strongly weathered meteorite from Lechówka: mineralogical and geochemical characterisation), Acta Soc. Metheor. Polon., 8, 2017, s. 100-109. Plik ASMP.
 • Szopa Krzysztof, Karwowski Łukasz, Krzykawski Tomasz, Brachaniec Tomasz, (2018), Jak odróżnić oryginał od fałszywek: kopalny meteoryt z Lechówki (How to distinguish the original from fakes: the fossil meteorite from Lechówka), Acta Soc. Metheor. Polon., 9, 2018, s. 112-122. Plik ASMP.
 • Szopa Krzysztof, (2018), Kolejne znaleziska mołdawitów w Polsce (Another finds of moldavites in Poland), Acta Soc. Metheor. Polon., 9, 2018, s. 123-125. Plik ASMP.
 • Szurgot Marian, Wach Radosław A., Przylibski Tadeusz A., (2014), Właściwości termofizyczne meteorytu Sołtmany, Acta Soc. Metheor. Polon., 5, 2014, s. 185-186 (streszczenie referatu). Plik ASMP.

T

 • Tymiński Zbigniew, Żołądek Przemysław, Wiśniewski Mariusz, Stolarz Marcin, Jaśkiewicz Artur, Myszkiewicz Maciej, Gawroński Marcin P., Suchodolski Tomasz, Polakowski Krzysztof, Zaręba Paweł, Olech Arkadiusz, PFN, (2018), Raport z poszukiwań meteorytów w ramach PFN w sezonie 2016/2017 (Report on meteorite field search within PFN in 2016/2017 season), Acta Soc. Metheor. Polon., 9, 2018, s. 158-163. Plik ASMP.

U

W

 • Walesiak Tomasz, (2016), Analiza cech impaktu ukośnego na przykładzie struktur Porządzie, Jaszczułty i Ochudno (Analysis of oblique impact features. A case study of Porzadzie, Jaszczulty and Ochudno structures), Acta Soc. Metheor. Polon., 7, 2016, s. 144-150. Plik ASMP.
 • Walesiak Tomasz, (2017), Jeszcze jedna dyskusja na temat daty spadku meteorytu Morasko (Another discussion about date of Morasko meteorite fall), Acta Soc. Metheor. Polon., 8, 2017, s. 123-148. Plik ASMP.
 • Walesiak Tomasz, (2017), Kratery Morasko w świetle wiedzy na temat ukośnych impaktów (Morasko craters base on knowledge related to oblique impacts), Acta Soc. Metheor. Polon., 8, 2017, s. 149-168. Plik ASMP.
 • Woźniak Beata, Woźniak Marek, (2012), Opis okoliczności i miejsca spadku meteorytu we wsi Sołtmany pod Giżyckiem oraz wstępne wyniki badań (A report about circumstances of the meteorite fall near Sołtmany village (near Gizycko – Poland) and initial examination results), Acta Soc. Metheor. Polon., 3, 2012, s. 140-152. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  ; plik ASMP.
 • Woźniak Marek, (2014), Friedland 1304 – zajrzyjmy do źródeł (Friedland 1304 – let’s look to the sources), Acta Soc. Metheor. Polon., 5, 2014, s. 155-181. Plik ASMP (Abs).
 • Wrzak Joanna, Manecki Andrzej, (2011), Projekt wirtualnego, interaktywnego muzeum meteorytów z krakowskiego zbioru ING PAN (Project of the Virtual and Interactive Meteorites Museum of Cracov's ING PAN Collection), Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 171-174. Plik ASMP.

Ż

 • Żmija Mateusz, (2018), Spadki meteorytów w 2017 roku. Okoliczności i obserwacje (Meteorite falls in 2017. Circumstances and observations), Acta Soc. Metheor. Polon., 9, 2018, s. 187-205. Plik ASMP.

Bibliografia

 • Biała Jadwiga, Manecki Andrzej, (2011), Bibliografia meteorytyki polskiej (1805-2010) (Bibliography of Polish Meteoritics (1805-2010)), Polskie Towarzystwo Meteorytowe, Sosnowiec 2011. ISBN 978-83-921834-1-9.

Źródła plików

Przypisy

 1. ^ patrz → poster z IX Seminarium Meteorytowego, Olsztyn 2017
 2. ^ meteoryt żelazny Odessa (iron), znalezisko z 1922 roku w USA; typ IAB-MG, TKW 1,6 tony
 3. ^ wyniki badań meteorytu żelaznego Odessa prowadzonych przez członków Studenckiego Koła Naukowego KOSMOS na Politechnice Łódzkiej
 4. ^ meteoryt kamienny Shişr 176, znalezisko z 2010 roku w Omanie; chondryt zwyczajny L6, TKW 1170 g; więcej → woreczko.pl – Shisr 176
 5. ^ meteoryt żelazny Nantan, znalezisko z 1958 roku w Chinach; typ IAB-MG, TKW 9,5 tony
 6. ^ więcej → woreczko.pl – Wietrzenie meteorytów; skale stopnia zwietrzenia (weathering level, index, grade)
 7. ^ patrz → poster z IX Seminarium Meteorytowego, Olsztyn 2017
 8. ^ struktura impaktowa Popigai w Rosji
 9. ^ struktura impaktowa Ilyinets na Ukrainie
 10. ^ patrz → poster z IV Seminarium Meteorytowego, Olsztyn 2007
 11. ^ o pseudometeorytach „Konin” i Głucha Puszcza
 12. ^ grupa kraterów meteorytowych Kaalijärv [crater]Estonii

Linki zewnętrzne

 • Polskie Towarzystwo Meteorytowe – ASMP
Osobiste